Task: Team Minijoc

15 pages
152 views
of 15

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
DIBA
Transcript
 • 1. ROTATEAM TASK: TEAM Building a balanced group of people
 • 2. OBJECTIU CREAR UNA ZONA D’ESBARJO PER A NENS
 • 3. MATERIAL DEL JOC PLASTILINA PEÇES FUSTA EINES DE TREBALL ESCURADENTS PAPER XINXETES CORDILL FILFERRO
 • 4. NORMATIVA 3 EQUIPS DE 3 PERSONES IDENTIFICACIÓ NUMÈRICA ROTACIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP TEMPS ESTIPULAT SEGONS FASE
 • 5. INICI: CADA EQUIP TÉ LA PLASTILINA ASSIGNADA I TREBALL EN TAULES SEPARADES 1,6,8 2,4,9 3,5,7
 • 6. FASE 1: 1,6,8 2,4,9 3,5,7 ESCOLLIR EINES CADA PARTICIPANT PODRÀ ESCOLLIR UNA EINA PER ORDRE NUMÈRIC
 • 7. FASE 2: 1,6,7 2,4,8 3,5,9 Les eines a cada taula, fem ROTACIÓ MODELAR (x2) Temps: 4’ ROTACIÓ: 2,6,7 3,4,8 1,5,9
 • 8. FASE 3: 2,5,7 3,6,8 1,4,9 UNIONS Temps: 4’ A CADA TAULA ES REPARTEIXEN ELS ACCESSORIS PER A PODER ELABORAR EL CONJUNT
 • 9. FASE 4: 2,5,9 3,6,7 1,4,8 ACABATS Temps: 4’ ES PERMET AIXECAR UN COMPONENT DEL GRUP PER AGAFAR MATERIAL EXTRA DEIXAR EL MODEL TAL I COM EL VOLEU PRESENTAR / VENDRE
 • 10. FASE 5: 3 MODELS ACABATS REPARTIR ELS 9 ROLS MODEL BELBIN I TREBALLAR EN UN SOL GRUP, TENIR PRESENT ACTUAR COM A TAL
 • 11. FIXA’T-HI BÉ Després hauràs d’identificar la resta de rols
 • 12. FASE 6: VALORAR Temps: 5’ COMENTAR ELS 3 MODELS I DECIDIR COM SERIA EL PRODUCTE FINAL
 • 13. FASE 7: ENDEVINA EL ROL HI HAURÀ PREMI !!!
 • 14. OPINIÓ DEL JOC - Treball conjunt - Pluritreball en diferents equips - Adaptació a les divereses situacions - Potenciar la creativitat - Joc on no hi ha competitivitat directa JUGANT APRENEM I GUANYEM TOTS !!!
 • 15. GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ DESITGEM QUE HÀGIU DISFRUTAT NO ENS PODREU CAÇAR !!! Att; Mammoths
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x