Ref y Ampl Lingua Galega 5 - Obradoiro

64 pages
86 views
of 64

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
bjk
Similar Documents
Transcript
       P    r     i    m    a    r     i    a 5 Reforzo eampliaciónLingua galega Obradoiro Santillana Fichas de reforzo Ficha 1 Comunicación, linguaxe e linguas ....................................... 3 Ficha 2 Sílaba tónica e acento gráfico ........ 4 Ficha 3 As persoas .................................... 5 Ficha 4 A sílaba ........................................ 6 Ficha 5 Ditongos e hiatos........................... 7 Ficha 6 O acento nas palabras agudas ...... 8 Ficha 7 Os insectos ................................... 9 Ficha 8 O substantivo: clases .................. 10 Ficha 9 O substantivo: xénero e número . 11 Ficha 10 O acento nas palabras graves....... 12 Ficha 11 A manda ..................................... 13 Ficha 12 O adxectivo: xénero e número ..... 14 Ficha 13 Os graos do adxectivo.................. 15 Ficha 14 O acento nas palabras esdrúxulas 16 Ficha 15 As plantas ................................... 17 Ficha 16 Os determinantes: o artigo .......... 18 Ficha 17 A acentuación en ditongos e hiatos 19 Ficha 18 A cociña ..................................... 20 Ficha 19 Os pronomes persoais ................. 21 Ficha 20 A acentuación diacrítica............... 22 Ficha 21 Os materiais ................................ 23 Ficha 22 O verbo: raíz e desinencia.............24 Ficha 23 Escritura de contraccións............. 25 Ficha 24 O transporte ................................ 26 Ficha 25 O verbo: número e persoa ........... 27 Ficha 26 Contraccións dos pronomes átonos 28 Ficha 27 A excursión ................................. 29 Ficha 28 O verbo: tempo e modo ............... 30 Ficha 29 Os signos que pechan oracións.... 31 Ficha 30 A estación de esquí    ..................... 32 Ficha 31 Os tempos verbais ...................... 33 Ficha 32 O punto ...................................... 34 Ficha 33 O patio de veciños........................35 Ficha 34 A primeira conxugación............... 36 Ficha 35 A coma ....................................... 37 Ficha 36 As compras ................................ 38 Ficha 37 A segunda conxugación .............. 39 Ficha 38 O punto e coma .......................... 40 Ficha 39 A escritura .................................. 41 Ficha 40 A terceira conxugación ................ 42 Ficha 41 Os dous puntos   ........................... 43 Ficha 42 A artesanía ................................. 44 Ficha 43 Clases de verbos: regulares e irregulares ................................ 45 Ficha 44 Os puntos suspensivos ................ 46 Ficha 45 Os xogos ..................................... 47 Ficha 1 ........................... 48 Ficha 2 ........................... 49 Ficha 3 ........................... 50 Ficha 4 ........................... 51 Ficha 5 ........................... 52 Ficha 6 ........................... 53 Ficha 7 ........................... 54 Ficha 8 ........................... 55 Ficha 9 ........................... 56 Ficha 10 ......................... 57 Ficha 11 ......................... 58 Ficha 12 ......................... 59 Ficha 13 ......................... 60 Ficha 14 ......................... 61 Fichas de ampliación  2. Observa e responde. Que tipo de linguaxe se utiliza en cada caso: oral ou escrita? 3    ©    2   0   0   6   E   d   i  c   i   ó  n  s   O   b  r  a   d  o   i  r  o ,   S .   A .   /   S  a  n   t   i   l   l  a  n  a   E   d  u  c  a  c   i   ó  n ,   S .   L . Reforzo NomeData 1. Relaciona cada situación comunicativa co tipo de linguaxe que utiliza. Ficha 1 ■ Comunicación, linguaxe e linguas Lembra ã Hai moitos xeitos de comunicarse: con sinais, con xestos… pero a forma máis completa de comunicación é a linguaxe . Cando falamos, utilizamos a linguaxeoral e, cando escribimos, a linguaxeescrita . ã Cando nos comunicamos a través da linguaxe, utilizamos unha lingua determinada: o francés, o inglés, o portugués, o castelán... Nós agora utilizamos o galego.Dúas persoas saúdanse coa man ã Sinal de prohibido fumar ã Policía que toca o chifre ã Sinais de fume ã Linguaxe dos xordos ã Sirena dunha ambulancia ã VISUALXESTUALACÚSTICOchiendogperrocane ■ Escribe o nome doutras linguas que coñezas. 3. Di en que linguas está escrita a palabra can  en cada caso.  4    ©    2   0   0   6   E   d   i  c   i   ó  n  s   O   b  r  a   d  o   i  r  o ,   S .   A .   /   S  a  n   t   i   l   l  a  n  a   E   d  u  c  a  c   i   ó  n ,   S .   L . ■ Sílaba tónica e acento gráfico Reforzo NomeData Ficha 2 3. Risca a opción incorrecta en cada caso.2. Le e arrodea a palabra que non teña a sílaba tónica na posición indicada. 1. Subliña de azul a sílaba tónica e de vermello as sílabas átonas das palabras do texto. Lembra A sílaba tónica é a sílaba dunha palabra que se pronuncia con máis intensidade. As demais sílabas da palabra son átonas .Nalgunhas palabras, a sílaba tónica márcase cun acento gráfico , que é unha raíña que se pon enriba da vogal tónica de acordo cunhas determinadas regras. –Papá, aínda falta moito para chegar á vila? –preguntou Pedro.–Non, soamente uns cantos quilómetros e... xa estaremos na casa do avó!–Si, si, «soamente». Iso é o que sempre dicides. Cando cho preguntei, hai agora unha hora, dixéchesme o mesmo e aínda non chegamos –volveu falar o rapaz.–Abonda –dixo a mamá–. Sempre que saímos da casa temos a mesma. É que non podes ter un pouco de paciencia? Que leria, señor! M. V IANA , Os piratas van a Roma . (Adaptación) automociónferrocarrilpasadomañábotella ÚLTIMO LUGAR automóbilaeroportoordenadorlapisplátanocárceresílabadicionario PENÚLTIMO LUGAR   ANTEPENÚLTIMO LUGAR ã Xa o di o refrán: «Máis vale maña/mañá ca forza». ã A Iria metéuselle unha area/área nun ollo, caeu e mancou a man. ã Agora/ágora chegou a vosa oportunidade para gañar. ã O publico/público saíu moi contento da representación. ã A vindeira semana actuara/actuará a Orquestra de Galicia.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x