Hỗ trợ phẫu thuật ung thư buồng trứng giai đoạn tiến triển

25 pages
61 views
of 25

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Hỗ trợ phẫu thuật ung thư buồng trứng giai đoạn tiến triển - Guyon F, CordeiroVidal G, Babin G, QuerleuD Département de chirurgie oncogynécologie Institut Bergonié CLCC Bordeaux-Aquitaine Guyon F, CordeiroVidal G, Babin G, QuerleuD Khoa phẫu thuật ung thư Viện Bergonie CLCC Bordeaux-Aquitaine
Similar Documents
Transcript
 • 1. Hỗ trợ phẫu thuật ung thư buồng trứng giai đoạn tiến triển Guyon F, Cordeiro Vidal G, Babin G, Querleu D Département de chirurgie oncogynécologie Institut Bergonié CLCC Bordeaux-Aquitaine Guyon F, Cordeiro Vidal G, Babin G, Querleu D Khoa phẫu thuật ung thư Viện Bergonie CLCC Bordeaux-Aquitaine
 • 2. Giới thiệu • Đồng thuận – Hỗ trợ các bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng giai đoạn tiến triển dựa vào việc thực hiện phẫu thuật giảm số lượng tế bào kèm hóa trị hóa trị – Nếu hóa trị chứng minh hiệu quả sống sót, thì vai trò của phẫu thuật là yếu tố tiên quyết. • Kể từ khi công bố năm 1975, đại học giới thiệu các khái niệm về giảm số lượng tế bào, nhiều nghiên cứu quan sát (theo thời gian) đã nêu bật sự tương quan giữa OS, PFS và tầm quan trọng về phần còn lại của khối u lúc cuối can thiệp. • Mười năm trở lại đây đã đánh dấu sự tiến triển của các mục tiêu của phẫu thuật giảm số lượng tế bào: thông qua các khái niệm tối ưu trong trường hợp phần u còn lại <1 cm phẫu thuật hoàn toàn không bỏ sót, nếu cần thiết , cắt bỏ “rộng hơn” của các tổn thương tầng trên mạc treo đại tràng và cắt bỏ các tổn thương đôi khi lan rộng.
 • 3. Tầm quan trọng của phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ Du Bois A, et al. Vai trò của kết quả phẫu thuật là yếu tố tiên lượng trong ung thư biểu mô buồng trứng tiến triển: một phân tích tổng hợp ngẫu nhiên trong thăm dò 3 đoạn 3 thử nghiệm. Ung thư. 2009; 115: 1234-1244 (A) Sống sót không tiến triển (B) sống sót toàn bộ sau tái mắc (B) tiến triển dựa vào kích thước phần còn lại của khối u. 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 0% 25% 50% 75% 100% (mois) %surviesansprogression > 10 mm 1-10 mm 0% 25% 50% 75% 100% %survieglobale 12 24 48 84 108 132 144 (mois) > 10 mm 1-10 mm 0 mm 0 mm HR (95% CI) 1-10 mm vs 0 mm 2,52 (2,26-2,81) > 10 mm vs 1-10 mm 1,36 (1,24-1,50) HR (95% CI) 1-10 mm vs 0 mm 2,70 (2,37-3,07) > 10 mm vs 1-10 mm 1,34 (1,21-1,49) A B
 • 4. Tầm quan trọng của phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ • Tỷ lệ sống trung bình toàn bộ – Cắt bỏ hoàn toàn: 99 tháng – Khối u còn lại 1-10 mm: 36 tháng – Khối u còn lại> 10 mm: 29 tháng Du Bois A, et al. Role of surgical outcome as prognostic factor in advanced epithelial ovarian cancer: a combined exploratory analysis of 3 prospectively randomized phase 3 multicenter trials. Cancer. 2009;115:1234-44. sống sót không tái phát N (%) Cắt toàn bộ 483 46,2 Khối u còn lại 1- 10mm 158 16,2 Khối u còn lại >10mm 110 10,0 Toàn bộ 751 24,0
 • 5. Rationnel • Phẫu thuật ung thư buồng trứng giai đoạn tiến triển đòi hỏi phẫu tích rộng vùng tiểu khung. • Tổn thương trong túi Douglas có sự hình thành của các ổ khối u "hợp nhất" việc cắt trực tràng- đại tràng sigma tới tử cung và hai phần phụ. • Cắt bỏ khối là cần thiết nhưng tổn thương sâu và ít phát triển bên ngoài phúc mạc. • Phẫu thuật Hudson hoặc cắt buồng trứng triệt để thực hiện cắt rộng phía sau (đôi khu chỉ là cắt túi cùng) cơ nâng đưa ra ngoài qua đường sau phúc mạc tử cung, phần phụ, túi cùng Douglas +/- cắt trực tràng- đại tràng sigma cũng như toàn bộ phúc mạc vùng tiểu khung.
 • 6. Chỉ định • Tồn tại một khối u cố định vùng trực tràng /đại tràng sigma • Cần cắt bỏ một phần của bàng quang và / hoặc niệu quản không giới hạn việc tạo hình. – CI: – Cắt toàn bộ bàng quang – Không có khả năng thực hiện phẫu thuật toàn bộ. – Tình trạng chung bấp bênh – Cố định tham số vào thành tiểu khung.
 • 7. Phẫu thuật Hudson Bàng quang- âm đạo/ bàng quang- Tử cung vách Khoang sau trực tràng Khoang trước bàng quang Vách trực tràng-âm đạo
 • 8. Các khoang vùng tiểu khung Cạnh bàng quang Trước bàng quang Bàng quang- tử cung Sau trực tràng Trực tràng- âm đạo
 • 9. Tư thế nằm • Tư thế nằm ngửa • Dạng chân cho phép tạo đường vào đôi và đoạn nối tiêu hóa qua đường hậu môn. • Sonde bàng quang • Gây mê toàn thân và với điều kiện (+++): hạch bệnh lý, theo dõi huyết động...
 • 10. Phẫu thuật • Mổ mở đường giữa ổ bụng vùng trên mu • Xét nghiệm tế bào và đánh giá toàn bộ ổ bụng chủ yếu tầng trên mạc treo đại tràng. • Kiểm tra vùng tiểu khung Video 1
 • 11. Rạch phúc mạc • Rạch phục mạc ở vùng không bị tổn thương tới rìa xung quanh vùng eo. • Tách riêng các niệu quản và dây chằng vùng thắt lưng- buồng trứng Video 2
 • 12. Cắt bỏ phúc mạc vùng cạnh tiểu khung • Rạch phúc mạc vùng cạnh tiểu khung lấy bỏ tổn thương. • Cắt các dây chằng tròn. • Bộc lộ trục mạch máu • Đánh dấu hai niệu quản Video
 • 13. Mở các hố cạnh bàng quang và cạnh trực tràng video
 • 14. Cắt bỏ phúc mạc phía trước bàng quang và bóc bàng quang-tử cung video
 • 15. Điều trị cuống tử cung và bóc vùng mạc treo-trực tràng video
 • 16. Thủ thuật cắt bên đối diện tử cung tương tự cho phép sát nhập vùng phẫu thuật video
 • 17. Cắt vùng âm đạo • Phẫu thuật phía trước sau đó phía bên và bộc lộ thành sau • Cắt thành sau và cân Denonvilliers để khám phá trực tràng video
 • 18. Cắt tử cung • Từ dưới lên trên thuận lợi cho việc tách vách ngăn • Điều trị vùng cạnh tử cung và vùng tử cung- xương cùng video
 • 19. Sát nhập vùng phẫu thuật • Phẫu tích vùng âm đạo, mở các hố và bóc vùng sau trực tràng cho phép bộc lộ vùng cần phẫu thuật. • Đó là thời điểm chúng ta quyết định hoặc là phẫu tích mặt trước của trực tràng hoặc là thực hiện bộc lộ phía sau. video
 • 20. Cắt trực tràng • Sát nhập vùng trực tràng phía trước của ụ nhô. • Đi sâu xuống phía sau bóng trực tràng (vùng sau trực tràng vô mạch) • Điều trị mạc treo- trực tràng • Việc sát nhập phía sau và phía bên này sau khi cắt vùng âm đạo cho phép tạo cuống vùng phẫu thuật trên bóng trực tràng • Cắt trực tràng video
 • 21. Cắt bỏ vùng phẫu thuật • Cắt đại tràng sigma. • Điều trị mạc treo - đại tràng sigma tới tận cuống trực tràng. video
 • 22. Đoạn nối đại- trực tràng • Sát nhập đại tràng xuống. • Nếu yêu cầu cắt động mạch mạc treo tràng dưới • Xác định vị trí đe • Đoạn nối • Đóng vết mổ: đầu xa của mạch máu và khâu không cần kéo
 • 23. Kết thúc phẫu thuật • Dẫn lưu • Mở bảo vệ – Mở đại tràng – Mở hồi tràng – Mở hồi tràng
 • 24. Phục hồi chức năng sớm • Khái niệm về theo dõi nhanh chóng • Sát nhập nhanh chóng • Ăn sớm • .....giảm đau sau phẫu thuật
 • 25. Kết luận • Phẫu thuật cho phép tối ưu hóa cắt tổn thương vùng thắt lưng • Cho phép tiếp cận vấn đề tối ưu phương pháp bảo tồn trực tràng • Không phải là trở ngại đối với hỗ trợ đa phương của ung thư buồng trứng – Hóa trị quản lý về thời gian – Nếu thêm Avastin thì đợi chu kỳ hóa trị hậu phẫu thứ hai
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks